Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Z A P R O S Z E N I E

 

Zgodnie z § 22 pkt 2 Statutu, zapraszamy na Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek, które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. o godz.18.30 w terminie pierwszym lub o godz. 18.45 w terminie drugim, w świetlicy  klubowej  na  Stadionie  Miejskim  w  Milanówku  przy  ul. Turczynek 8.

 

Zarząd  K.S. „MILAN” Milanówek

 

 

P O R Z Ą D E K   Z E B R A N I A

                                                                                              

 1. Otwarcie powitanie zaproszonych gości.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta.
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Mandatowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowej o prawomocności Walnego Zebrania Delegatów.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu K.S. „MILAN” ostatniej kadencji.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
 8. Dyskusja.
 9. Zatwierdzenie Regulaminu Pracy Zarządu.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 11. Głosowanie nad sposobem wyboru Prezesa oraz Zarządu.
 12. Wybór Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek.
 13. Krótka przerwa.
 14. Wybór członków Zarządu Klubu Sportowego „MILAN”.
 15. Wybór członków Komisji Rewizyjnej.
 16. Dyskusja.
 17. Ogłoszenie wyników wyborów.
 18. Ogłoszenie i uchwalenie wniosków.
 19. Zamknięcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego przez nowego Prezesa Zarządu Klubu Sportowego „MILAN” Milanówek. 

 

Prezes Zarządu K.S. MILAN

        Marek Dziewicki